Auditi

 • Iekšējais audits
 • Atbilstības audits
 • Operacionālais audits
 • Lietderības audits
 • Funkcionālais audits
 • Kvalitātes vadības audits

Sistemātiskākai un efektīvākai organizācijas procesu pārvaldei, risku mazināšanai un pievienotās vērtības palielināšanai. Piedāvājam - Iekšējos auditus, atbilstības auditus, funkcionālos auditus, kvalitātes vadības auditus un konsultācijas.

Audits ir neatkarīga, objektīva pārliecības radīšana un konsultēšana, lai uzlabotu organizācijas darbību un papildinātu tās vērtību. 

Audits palīdz organizācijai sasniegt tās mērķus, ieviešot sistemātisku, disciplinētu pieeju, lai novērtētu un paaugstinātu riska vadības, kontroles un korporatīvās vadības procesu iedarbīgumu.

Mūsu piedāvājumā ir auditu veikšana dažādās jomās un procesos, kā arī piedāvājam veikt dažādas iekšējā audita funkcijas uzņēmumā noteiktā periodā, iekšējā audita struktūras izveidi uzņēmumā un plānu sagatavošanu.  Piedāvājam veikt auditus arī pirms ārējo kontroles pārbaužu veikšanas, lai gūtu pārliecību par procesa caurspīdīgumu un dokumentācijas atbilstību.

auditi

Iekšējais audits

Iekšējais audits tiek veikts atbilstoši Iekšējo audita profesionālās prakses starptautiskiem standartiem un Iekšējā audita likumam un citiem saistošiem noteikumiem, kas nosaka labākās prakses ievērošanu.

Iekšējo auditu veicot ietver pārbaudēs iekļauj  normatīvo aktu atbilstības pārbaudes, gan iespējamos  krāpšanas riskus, gan procesa efektivitāti un procesu iekšējās kontroles sistēmas pārbaudes. Iekšējais audits var aptvert vairākus novērtējumus un pārbaudes plašākā skatījumā novērtējot procesu vai noteikto jomu.

Atbilstības audits

Atbilstības audits ir administrācijas saimnieciskās darbības likumdošanas normu un instruktīvā materiāla kā arī rīkojumu un noteikumu pārbaude. Atbilstības auditu var arī veikt pēc uzņēmuma īpašnieku vai akcionāru pieprasījuma, lai pārbaudītu, kā administrācija ievēro vadības normas saskaņā ar uzņēmuma statūtiem.

auditi

Operacionālais audits

Operacionālais audits ir uzņēmuma struktūras organizācijas saimnieciskā mehānisma atsevišķu daļu pārbaude, lai novērtētu to efektivitāti, drošību un lietderību. Operacionālajā auditā  iekļaut arī vadības organizatoriskās struktūras lieluma vērtējumu, grāmatvedības uzskaites metodikas un tehnikas, datoru sistēmu, mārketinga metožu, kā arī jebkuras citas nozares pārbaudi.

Lietderības audits

Lietderības audits ir neatkarīga valsts institūciju, programmu vai organizāciju darbības efektivitātes un produktivitātes pārbaude, ievērojot ekonomiskuma principus, kuras rezultātā tiek īstenoti darbības uzlabojumi. Visbiežāk lietderības auditi tiek veikti valsts iestādēs.

Lietderības  auditus veicot tiek ievēroti labās prakses Iekšējās kontroles standartu vadlīnijas valsts pārvaldes vajadzībām – INTOSAI vadlīnijas.

Funkcionālais audits

Funkcionālais audits ir uzņēmuma darbības un darbības organizācijas efektivitātes un lietderīguma (tajā skaitā ekonomiska lietderīguma) izvērtējums. Funkcionālā audita laikā tiek vērtēts vai uzņēmuma darbībai nepieciešamie resursi (laika, cilvēku, naudas) tiek efektīvi izmantoti, sadalīti un atbilst sasniegtajiem darbības rezultātiem.

Izvērtējums var tikt veikts visā uzņēmumā pa darbības jomām (funkcijām), kādā atsevišķā jomā (funkcijā) vai struktūrvienībā. Parasti tiek izvērtēta arī uzņēmuma vadības kontroles struktūra ( arī iekšējās kontroļu sistēma).

Kvalitātes vadības audits

Audits ir sistemātiska, neatkarīga un dokumentēta rīcība, lai iegūtu vajadzīgos apliecinājumus, tos mērķtiecīgi  izvērtētu un noteiktu, cik pilnīga ir atbilstība audita kritērijiem.

Kvalitātes vadības (KV) audita mērķis ir pārliecināties, ka:

 • pieņemtās dokumentētās procedūras ir apstiprinātas un tiek pielietotas;
 • normatīvās un likumdošanas prasības tiek stingri ievērotas;
 • tiek noteikti trūkumi produkcijā/pakalpojumā vai vadības sistēmā;
 • tiek pildīti tehniskie noteikumi;
 • produkcija/pakalpojums atbilst prasībām.

Auditu ieguvumi:

 

auditi
01
Pārliecības radīšana uzņēmuma vadībai par procesu iekšējo kontroles sistēmu un risku mazināšanas iespējām.
02
Līdzeklis Risku vadības procesa nodrošināšanai.
03
Biznesa procesi uzlabojumi, t.sk. līdzekļu ietaupīšana un izmaksu samazināšana.
04
Iespējamo krāpšanas gadījumu konstatēšana.
05
Neatkarīgs uzņēmuma vai uzņēmuma procesa iekšējās kontroles sistēmas vai kādas jomas novērtējums un ieteikumi.
06
Skatījums uz uzņēmuma iekšējo vidi no "cita skata" punkta un pievienotās vērtības sniegšana uzņēmuma vadībai stratēģisko mērķu sasniegšanā.
07
Sertificēti, profesionāli auditori, piesaistīti eksperti, kuriem nav mazāka pieredze par 3 gadiem auditu veikšanā.

Radās jautājumi vai gribat uzzināt vairāk?

Sazinieties ar mums!